ONS PROGRAMMA

1.   Positieve politiek

In de gemeenteraad moet het gaan over wat het beste is voor Noordwijk en haar inwoners. Geen oppositie versus coalitie, maar met elkaar bouwen aan de nieuwe gemeente met balans tussen de verschillende kernen.

De communicatie vanuit het gemeentebestuur is van groot belang voor het draagvlak voor plannen. Daarom verdienen communicatie, participatie én transparantie de komende jaren onze aandacht. 

1.1 Geen oppositie, geen coalitie

Voor Doen! is de basis dat de nieuwe gemeenteraad uitgaat van overeenkomsten in plaats van verschillen. Het ouderwetse coalitie vs. oppositie denken past niet meer bij onze gemeente. Noordwijk heeft baat bij een constructieve gemeenteraad. Positief kritisch in plaats van een gestrekt been.

Doen! ziet graag meer eenheid, door ook de niet onderhandelende partijen te betrekken bij de inhoud van het coalitieakkoord. De verhouding tussen de raad en ambtenaren kan beter, meer gebaseerd op wederzijds respect. Hierin zien wij een prominente rol voor de nieuwe gemeentesecretaris. 

 

1.2 Politiek dichter bij de inwoners

De afgelopen drie jaar is er veel gebeurd in de Noordwijkse politiek. De nadruk ligt op tegenstellingen en tegenstand. Vergaderingen duren te lang, aanpassingen in het vergadermodel zijn tot op heden geen oplossing. Dat is niet alleen slecht voor het aanzien van de Noordwijkse politiek. Het vergroot de afstand tot de inwoners van onze gemeente én het laat raadsleden hun enthousiasme verliezen. Doen! wil in de komende periode een aantal veranderingen doorvoeren, zoals het invoeren van spreektijden. Daarnaast gaan de partijen gezamenlijk op zoek naar een betere vergaderwijze.  Doordat vergaderingen minder lang duren zijn deze weer leuk om te bezoeken én kunnen raads- en commissieleden hun raadswerk blijven combineren met werk en gezin.

De rol van Noordwijk in gemeenschappelijke regelingen is de afgelopen raadsperiode onderbelicht gebleven. Dat ziet Doen! graag anders. Gezien het belang van de gemeenschappelijke regelingen dient de rol van de raad in de besturen beter worden geborgd.

Vergunningen
De vergunningsverlening in Noordwijk kan veel beter.  Inwoners en ondernemers klagen over de dienstverlening van de gemeente als het gaat om vergunningsverlening. De gemeente heeft haar taken rondom vergunningsverlening belegd bij de Omgevingsdienst West – Holland (ODWH). Doen! vind het van groot belang dat de vergunningsverlening buiten de gemeente wordt georganiseerd, vanwege de afstand en objectiviteit. Het voorkomt ondermijning en cliëntelisme. De huidige problemen worden deels veroorzaakt door krapte op de arbeidsmarkt. De taken terughalen naar de gemeente lost dat probleem niet op. Doen! ziet de oplossing in een verbetertraject met de ODWH. Beide organisaties streven naar goede dienstverlening, dus met een gezamenlijk inspanning kan dit zeker verbeteren.

1.3 Veilige werkomgeving voor (oud)raads, collegeleden en ambtenaren

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en bestaat uit gekozen volksvertegenwoordigers. Samen met de wethouders in het college speelt de gemeenteraad een belangrijke rol in de ontwikkelingen in Noordwijk. Raads- en collegeleden voeren deze taak naar eer en geweten en over het algemeen met veel enthousiasme uit. Gemeenteambtenaren leveren hiervoor de inhoudelijke basis en objectieve ondersteuning op het proces.

Het is van belang dat de raadsleden en collegeleden weerbaar zijn en zich bewust van hun integriteit. Goede voorlichting en training kan hieraan bijdragen. Toch kan het voorkomen dat een raads- of collegelid in een kwetsbare situatie terecht komt. Zo krijgen volksvertegenwoordigers steeds vaker te maken met intimidatie, agressie en bedreiging. Doen! wil dat er voor alle raadsleden en collegeleden, ook als hun termijn inmiddels beëindigd is, hulp beschikbaar is. Het kan hierbij gaan om juridische bijstand, praktische hulp of ondersteuning van een vertrouwenspersoon.
Voor de gemeenteambtenaren is een veilige werkomgeving noodzakelijk, waarin zij in objectiviteit hun adviezen kunnen geven.

 

2.   Wonen en woongeluk

De gemeente Noordwijk is onderdeel van de mooiste regio van Nederland, de Duin- en Bollenstreek. Met vier woonkernen is Noordwijk boven alles een plek om te wonen, werken en recreëren. Het is noodzakelijk dat er voldoende woningen beschikbaar zijn voor verschillende mensen met verschillende wensen. Dit is echter niet het enige dat bijdraagt aan woongeluk . Woongeluk is ook dat Noordwijkers hun vrije tijd dicht bij huis kunnen besteden en dat zij zich goed en veilig door de gemeente kunnen verplaatsen (te voet, per fiets of per auto).  Woongeluk is voor doen!, naast het beschikbaar maken van passende woningen voor elke levensfase, één van de belangrijkste aandachtspunten voor de aankomende jaren.

 

2.1 Bouw naar behoefte; meer aandacht voor het middensegment

Als er in de gemeenteraad over woningbouw gesproken wordt, gaat het voornamelijk over het tekort aan sociale huurwoningen. Doen! wil deze discussie verbreden.

Het woningbehoefteonderzoek in 2019 toont aan dat ook in andere categorieën, zoals middeldure huur, er behoefte is aan geschikte woningen. Ook voor dit segment zet Doen! zich in. Dit is in Noordwijk een grote groep woningzoekenden, die niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning en waarvoor het aanbod waar zij wel voor in aanmerking komen, zeer beperkt is.

Wij verwachten dat voldoende beschikbaarheid van huurwoningen in het middensegment de doorstroming vanuit sociale huurwoningen bevordert. Deze sociale huurwoningen komen dan weer beschikbaar voor de doelgroep. 

Benut de kansen voor woningbouw in de verschillende kernen
In Noordwijk zijn in de afgelopen raadsperiode stappen gezet om ruim 300 woningen in Bronsgeest te realiseren. Als het gaat om het realiseren van nog meer woningen ziet Doen! kansen aan de Victoriberg in Noordwijkerhout en naast de Heilig Hartkerk in de Zilk.

Na jarenlange verpaupering van kansrijke locaties in Noordwijk aan Zee zijn er eind 2021 belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van een groot aantal woningen. Doen! vindt dat een positieve ontwikkeling!

Ontwikkelingen in Noordwijk aan Zee
De vraag naar woningen is groot en ontwikkeling is een kwaliteitsimpuls voor Noordwijk aan Zee. Doen! Is positief over de plannen voor Noordwijk aan Zee, onder voorwaarde  dat deze plannen passen bínnen het bestemmingsplan en de woonvisie van Noordwijk.

 

2.2 In een fijne woonomgeving kun je je gemakkelijk en veilig verplaatsen

Verkeersonveilige locaties verbeteren

De afgelopen jaren is er diverse malen een inventarisatie gemaakt van de vele verkeersonveilige plekken in de kernen van Noordwijk. Hoewel er veel verbeterd is aan rotondes in de gemeente, blijven er te veel onveilige plekken over. Na de herhaalde inventarisatie is het de beurt aan de gemeente daar nu iets mee te gaan doen. Wij willen daarbij starten met het Jeroensplein in Noordwijk, waar fietsers en voetgangers op dit moment geen veilige plek hebben. Daarnaast maken wij ons zorgen over het kruispunt van de Victoriberg, Dorpsstraat, Herenweg en Langevelderweg in Noordwijkerhout. De verkeerssituatie is hier op dit moment onveilig en met de komst van de woonwijk In den Houte neemt het verkeer op deze locatie verder toe.

Herinrichting ’s Gravendamseweg
Voor de bereikbaarheid van onze gemeente via Noordwijkerhout moet het gemeentebestuur samen met de gemeente Teylingen inzetten op de herinrichting van de ’s Gravendamseweg. Als deze weg in de toekomst wordt verbreed, verbetert de doorstroming en kan voor fietsers een veilig fietspad  worden aangelegd.

Ook Noordwijkerhout goed bereikbaar met het openbaar vervoer
De beschikbaarheid van openbaar vervoer wordt steeds belangrijker. Als Doen! dringen wij aan op verbetering van de verbindingen in de regio, maar ook, met name de kern Noordwijkerhout en De Zilk, met de dichtstbijzijnde treinstations. 

Meer laadpalen
Het gebruik van elektrische auto’s en fietsen neemt snel toe. Het aantal beschikbare laadpalen zal met deze ontwikkeling moeten meegroeien. Zeker op algemene parkeerplaatsen en aan zee is er een tekort aan laadpalen. Dit vraagt om handhaving op het gebruik van deze parkeerplaatsen.

Gratis kortdurend parkeren in winkelgebieden
Om kortdurend parkeren ook in de winkelgebieden van Noordwijk mogelijk te maken wil Doen! parkeren in de winkelgebieden het eerste half uur gratis maken.

2.3 Sport en recreatie; wonen is meer dan alleen een huis

Recreëren en sporten dichtbij huis
Doen! wil meer aandacht geven aan woongeluk. Want naast een woning is de woonomgeving van groot belang. In de periode 2020-2021, ten tijde van de coronapandemie, is ons meer dan ooit duidelijk geworden hoe belangrijk het is om dichtbij huis te kunnen recreëren. Wij vinden het van groot belang dat onze inwoners kunnen genieten van de natuur en buiten kunnen sporten en spelen in hun eigen omgeving. Op deze manier maken we de kuuroordstatus voor onze inwoners tastbaar.

 

Natuurlijk zijn het strand en de duinen dichtbij en is er in Noordwijkerhout volop groen in de Bavo, maar vooral in Noordwijk Binnen is groen steeds meer verdwenen en niet altijd op loopafstand bereikbaar. Graag zien wij voor iedereen dichtbij huis een plek om te kunnen wandelen, recreëren, spelen en sporten in een groene omgeving. Daarnaast koelt groen af bij hitte en absorbeert het regenwater.

 

Park Bronsgeest

In Bronsgeest ziet Doen! de mogelijkheid om onze wensen samen te laten komen. Op Bronsgeest worden de komende jaren 300-350 woningen gebouwd. Hiermee wordt de kern Noordwijk Binnen verder uitgebreid. Op de overgebleven gronden willen wij Park Bronsgeest realiseren. Een plek om tot rust te komen, om te genieten van de natuur. Een plek waar gewandeld, gesport en gespeeld kan worden. Zo wordt recreëren in het groen ook voor iedereen in Noordwijk Binnen mogelijk. Daarnaast is het de bedoeling dat bij ‘nieuw’ groen rekening gehouden wordt met de biodiversiteit.

 

Verenigingen

Dichtbij huis sporten en recreëren is niet alleen van groot belang voor het geluk maar ook voor de gezondheid. De vele verenigingen in Noordwijk bieden een rijk en gevarieerd aanbod aan sport en andere vrijetijdsbesteding voor onze inwoners. Deze verenigingen zijn belangrijk voor de vitaliteit van de gemeenschap en voor het toegankelijk maken van sport en cultuur voor iedereen; inwoners en gasten. Wij zijn trots op deze verenigingen!

Cultuur
De cultuursector heeft het zwaar gehad in de coronacrisis. Wij begrijpen daarom de roep om extra financiële ruimte. Doen! wil cultuur met name voor kinderen stimuleren en daarom willen wij subsidies afhankelijk maken van hoeveel er voor kinderen wordt georganiseerd.

Subsidiebeleid
Als gevolg van de fusie zijn ook subsidies aan organisaties veranderd. Hierdoor is er bij verenigingen onduidelijkheid en daarmee samenhangend financiële onzekerheid. Doen! vindt het daarom van groot belang om als gemeente ??met al deze organisaties het gesprek aan te gaan en duidelijkheid te verschaffen over waar men wel en niet op kan rekenen.

Naast de financiële steun voor organisaties en verenigingen middels subsidie of huisvesting vindt Doen! dat de gemeente haar ondersteunende taak naar (vrijwilligers)organisaties steviger kan invullen door mee te denken, kennis te delen en écht samen aan de slag te gaan. Te denken valt daarbij aan hulp bij het aanvragen van vergunningen, het opstellen van veiligheidsplannen etc. De bereikbaarheid en beschikbaarheid van ondersteuning vanuit de gemeente kan wat Doen! betreft beter.

De Schelft
Doen! is blij dat het gelukt is om onze wens voor de herbouw van de Schelft mét zwembad om te zetten in een besluit van de gemeenteraad. Door de herbouw van de Schelft hebben de meeste getroffen verenigingen weer zicht op een permanent onderkomen. Bovendien dragen de plannen voor de Schelft bij aan de kuuroordstatus, voor inwoner en gast.

Sport
Aan sportverenigingen is in Noordwijk geen gebrek. Voor onze jeugd is er dus ruime keuze aan mogelijkheden om te sporten. Om hen kennis te laten maken met verschillende mogelijkheden ondersteunen wij initiatieven als Sjors Sportief voor alle kinderen uit onze gemeente. Ook volwassenen zouden wij graag de mogelijkheid bieden om meerdere sporten uit te proberen of af te wisselen. Doen! zou graag zien dat sportscholen en verenigingen gezamenlijk een ‘strippenkaart’ beschikbaar stellen. 

Een aandachtspunt is wat Doen! betreft de relatie tussen sport en onze natuurgebieden. In toenemende mate lijken sport en recreatie elkaar voor de voeten te lopen of in de wielen te rijden. Het is fijn dat de Noordwijkse natuur tijdens de pandemie herontdekt is maar dit mag niet leiden tot het letterlijk vertrappen of platrijden hiervan. Wij gaan hierover graag met belangengroepen in gesprek (?)

3.   Onderwijs en zorg

Goed onderwijs is van groot belang voor de toekomst van onze jonge inwoners. De gemeente dient zorg te dragen voor goede, up- to- date huisvesting van de scholen. Vernieuwende onderwijsconcepten worden aangemoedigd.

Zorg en ondersteuning is, voor de Noordwijkers die dat nodig hebben, gelukkig goed geregeld. Om deze voorzieningen ook in de toekomst toegankelijk te houden zou Noordwijk, als grote gemeente, een actievere houding kunnen aannemen in de regio. Door zorg anders te organiseren is nog  verbetering te behalen. Onze inwoners verdienen goede zorg en ondersteuning die is gebaseerd op de juiste doelstellingen.

3.1 Jongeren: investeer in de toekomst

Doen! is van mening dat de gemeente in haar zorgtaken meer aandacht kan geven aan de preventieve kant. Hoewel zorg zich, terecht, snel richt op ouderen vindt Doen! Vooral ook aandacht voor jongeren van belang. De jonge Noordwijker is ten slotte onze toekomst. Doen! is voorstander van het meer betrekken van jongeren waar het gaat om onderwerpen die jongeren raken. De welzijnsorganisaties in de gemeente hebben sterk de focus op het verbreden van de doelgroep. Doen! ondersteunt dit van harte.

 

3.2 Onderwijs: aandacht voor nieuwe Noordwijkers

De gemeente heeft een sociaal en economisch belang bij goede ‘inburgering’ van inwoners met een migratieachtergrond. Doen! is dan ook van mening dat hier een taak voor de gemeente is weggelegd. Deze groep is divers; zo zijn er expats, statushouders en arbeidsmigranten. Graag gaan wij aan de slag met initiatieven die echt aansluiten op de behoefte van deze inwoners en brengen wij verschillende groepen met elkaar in verbinding. Op deze manier krijgt iedereen de kans een positieve bijdrage aan de gemeente te leveren.

3.3 Kwaliteit heeft prioriteit

Als het gaat om de financiering van het sociaal domein vinden wij solidariteit binnen de Duin- en Bollenstreek van groot belang. Noordwijk mag hierin een actievere houding aannemen als het gaat om zorg. De afgelopen jaren is er sterke focus geweest op het in de hand houden van de kosten van de zorg en welzijnstaken. Hoewel dat uiteraard belangrijk is, zijn inmiddels ook de niet positieve neveneffecten zichtbaar. Om de kosten zo laag mogelijk te houden zijn organisaties ver van de gemeente af komen te staan. Het toezicht op deze organisaties en de bewaking van de geleverde kwaliteit is daarmee bemoeilijkt. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in het leerlingenvervoer, maar ook bij het onderhoud van speeltuinen. Wat Doen! betreft krijgt de kwaliteitsbewaking een prominentere rol.

Tegenprestatie naar vermogen
De tegenprestatie naar vermogen heeft haar nut in de afgelopen jaren bewezen. De ervaringen zijn positief. Doen! is voorstander van het verbreden van de doelgroep die voor de tegenprestatie in aanmerking komt.

Armoedebeleid
De evaluatie van het minimabeleid in de gemeente Noordwijk wijst uit dat er sprake is van een armoedeval wanneer mensen aan het werk gaan. Dat betekent dat als mensen van een uitkeringssituatie naar betaald werk gaan, zij door het wegvallen van financiële ondersteuning, minder geld overhouden dan toen zij een uitkering ontvingen. Dit houdt mensen onnodig lang in een uitkeringssituatie. Om het accepteren van betaald werk te stimuleren is Doen! voorstander van een ruimhartiger armoedebeleid, waarbij ondersteuning langer beschikbaar blijft.

4.   Financiën en Economie

Noordwijk kent een grote en gevarieerde groep ondernemers. Zij zijn belangrijk voor de gemeente en haar inwoners. Zij bieden voorzieningen en zorgen voor werkgelegenheid. De gemeente kan een positieve bijdrage leveren aan het ondernemersklimaat in Noordwijk. De gemeente werpt geen drempels op, maar helpt deze weg te nemen.

De afgelopen jaren is er door onze gemeente Noordwijk veel geld uitgegeven aan onder meer vastgoed dat is aangekocht  zonder dat daar directe inkomsten of concrete plannen tegenover staan.

Daarnaast wordt er veel geld uitgegeven aan prestigieuze projecten, waar de inwoners van Noordwijk niet van profiteren. Uitgangspunt voor Doen! is dat lastenstijgingen zo veel mogelijk worden voorkomen door een gezond financieel beleid.

4.1 De gemeente is geen projectontwikkelaar

Om (vermoedens van) ondermijning en daarmee samenhangende spanningen in de toekomst te beperken is Doen! van mening dat actieve grondpolitiek geen primaire taak is van de gemeente. De gemeente dient zich, waar het gaat om het aankopen van gronden, te beperken tot wat nodig is voor het maatschappelijk vastgoed.

Doen! is van mening dat onze Gemeente geen projectontwikkelaar is. Noordwijk is er in de eerste plaats voor de inwoner, waarbij de activiteiten van de gemeente bijdragen aan het woongeluk van deze inwoners. Doen! is voorstander van terughoudend financieel beleid, waarbij de rekening niet bij de inwoner komt te liggen als daar weinig of niets voor terug komt.

In Noordwijk is relatief veel maatschappelijk vastgoed in eigendom van de gemeente, zoals de onderkomens van sportverenigingen en de bibliotheken. Dit stelt de gemeente in staat om maatschappelijke doelstellingen te verwezenlijken. Doen! vindt het voor de gemeente van belang om efficiënt om te gaan met dit vastgoed. Daarom is het belangrijk dat er een gemeentebreed accommodatiebeleid wordt opgesteld. Een goed overzicht van het beschikbare maatschappelijk vastgoed helpt de gemeenteraad bij haar besluitvorming over aankoop of afstoot van vastgoed. Waarbij vastgoedbezit duidelijk geen gemeentedoelstelling is.

4.2 Het kuuroord als kwaliteitsimpuls

Noordwijk heeft sinds oktober 2020 officieel de kuuroordstatus, maar veel is daarvan in de gemeente nog niet terug te zien. In het verder brengen van de kuuroordstatus ziet Doen! een prominente rol voor onze inwoners. Juist door  in te zetten op onze inwoners krijgt de kuuroordstatus meer vorm en gaat het meer leven. Dit heeft een positieve invloed op de toeristen. In het verlengde daarvan willen wij de bijdrage aan Noordwijk Marketing opnieuw beoordelen op basis van een concrete visie en strategie waarin meer aandacht is voor het belang van de inwoners van onze gemeente, er duidelijk meer aandacht is voor Noordwijkerhout en de Zilk, en meer aandacht is voor non-profitorganisaties en cultuur.

4.3 Samenwerking in de Bollenstreek; samen sterk

Noordwijk staat niet alleen voor grote uitdagingen, maar is onderdeel van de Duin- en Bollenstreek. Door in de Duin- en Bollenstreek meer en beter samen te werken is het mogelijk om gezamenlijk die problemen op te pakken, waar iedere gemeente voor staat.

Vanuit het Rijk komt minder geld voor de jeugdzorg naar gemeenten  dan gedacht. In samenwerking met de regio mag Noorwijk strijden voor voldoende budget voor de toenemende druk op de jeugdzorg.

Het toegenomen thuiswerken en de toename aan online ondernemingen maken het van belang dat na Noordwijk aan Zee en Noordwijk-Binnen ook Noordwijkerhout en De Zilk aangesloten worden op glasvezel.

Arbeidsmigranten zijn belangrijk voor de lokale economie in Noordwijk. Het huisvesten van arbeidsmigranten vinden wij primair een rol voor de arbeidsbureaus, dat zich leent voor publiek-private samenwerking. De gemeente heeft hierin een faciliterende rol en is verantwoordelijk voor de veiligheid. Tijdelijke huisvesting op het erf van ondernemers wil Doen! ruimhartig mogelijk maken, mede gezien de beperking van  reisbewegingen die dit meebrengt.

De GOM
De aantrekkelijkheid van Noordwijk ziet men ook in ons buitengebied, als onderdeel van de Duin- en Bollenstreek. Sterk in haar economische en toeristische waarden. De vitaliteit van ons buitengebied is belangrijk voor de Greenport maar ook om de ruimten vrij te houden voor andere dan agrarische bedrijvigheid. Wij ondersteunen dan ook van harte de uitgangspunten van de ISG Duin- en Bollenstreek (2016). Dit lange termijn beleid dient voortgezet te worden, met handhaving als onderdeel. De GOM als uitvoeringsorganisatie moet worden ondersteunt en waar nodig aangepast om er zeker van te zijn dat ons erfgoed en deze toeristische trekpleister tot in lengte van jaren blijft bestaan.

4.4 Duurzaamheid

Duurzaamheid is de laatste jaren tot een containerbegrip verworden. Je kunt spreken over duurzaam met medewerkers omgaan, duurzaam met de natuur omgaan, duurzaam voedsel produceren etc. Uiteindelijk zijn alle vormen van duurzaamheid van belang om op lange termijn een leefbare omgeving te behouden. En dat conflicteert vaak met de politieke belangen waarbij de horizon vaak niet verder dan maximaal 4 jaar reikt.

Maar vaak gaat het ook over op duurzame wijze energie produceren. Waarbij het belangrijk is geen CO2 uit te stoten, hernieuwbare bronnen te benutten, bij voorkeur zelfvoorzienend te zijn en zo dicht mogelijk bij de gebruiker te produceren. Houtstook en allesbranders in de woonomgeving horen hier uitdrukkelijk niet bij.

De gemeente Noordwijk werkt hiertoe in samen met andere gemeenten om de regionale opgave in te vullen om energie op duurzame wijze lokaal op te wekken. Doen! ondersteunt deze samenwerking. Daarbij gaat het er niet om een keus te maken voor bijvoorbeeld opwekken van energie uit zon, wind of biomassa. Maar om een keus voor de juiste combinatie van alle opwekvormen in een passende omgeving. Want als je onze steeds maar toenemende energievraag afzet tegen de lokale productie dan hebben we nog een grote uitdaging om hierin een match te krijgen.